Volume 2,1947

Editorial, Board  Խմբագրական կոլեգիա.
Volume 2, (1947), p. 2


Погосян, С. А. Изменчивость гибридных растений томата под влиянием ментора.
Volume 2, (1947), pp. 3-14


Мкртчян, А. А. and Егикян, А. А. Выведение сортов пшениц путем гибридизации при свободном опылении.
Volume 2, (1947), pp. 15-28


Մեհրաբյան, Ա. Ա. Քուռուշնայի պալարաբակտերիաների ազդեցությունը բույսերի աճի, բերքատվության և քիմիական կազմի վրա.
Volume 2, (1947), pp. 29-32


Ярошенко, Г. Д. Некоторые экологические особенности держи-дерева (Paliurus spina christi).
Volume 2, (1947), pp. 33-38


Карапетян, С. К. and Гукасян, М. Н. Lactuca serriola L. в условиях Армении и его кормовые достоинства.
Volume 2, (1947), pp. 39-52


Владимирова, К. С. Питание Севанской храмули.
Volume 2, (1947), pp. 53-72


Киршенблат, Я. Д. Паразиты горного слепца (Spalax leucodon Nordm.) в Армении.
Volume 2, (1947), pp. 73-80


Авакян, Г. Д. Прямокрылые Мартунинского района.
Volume 2, (1947), pp. 81-90


Тер-Погосян, А. Г. К вопросу о распространении онагра (Equus hemionus) в древней Армении.
Volume 2, (1947), pp. 91-94


Editorial, Board Բովանդակություն.
Volume 2, (1947), pp. 95-96