ՀԱՏՈՐ Դ. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԷՔԵԱԹ

ՀԱՒԱՔԵՑ Ս. ՀԱՅԿՈՒՆԻ

ՄՈՍԿՈՒԱ – ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ, 1902 թ.

Հրատարակչից
Հատոր Դ (1901), էջ II


Х., Г. Отъ редакцiи.
Հատոր Դ (1902), էջ III


Содержанiе.
Հատոր Դ (1902), էջ IV-V


Խ. Գ. Խմբագրութեան կողմից.
Հատոր Դ (1902), էջ VI


Նիւթերի ցանկ
Հատոր Դ (1902), էջ VII-VIII


ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀէՔԵԱԹ (ՄԱՍՆ ԵՐԿՐՈՐԴ)

Հայկունի, Ս. Ժողովրդական հէքիաթներ
Հատոր Դ (1902), էջ 1-366


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ. ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊԵՐ

Հայկունի, Ս. 1. Դաւիթ և Մհեր (Շատախի ճիւղ).
Հատոր Դ (1902), էջ 367-398


Հայկունի, Ս. Դաւիթ և Մհեր (Արարատեան ճիւղ)
Հատոր Դ (1902), էջ 399-462


Յայտարարութիւններ
Հատոր Դ (1902)