Երկրորդ տարի, գիրք Բ (1897)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք Բ (1897), էջ 3-4


ՎԱՐԱՆԴԱ

Լ., Ե. Վարանդա. 1) Մի երկու խօսք Վարանդայի պատմական անցեալի մասին.
Գիրք Բ (1897), էջ 5-8


Լ., Ե. 2) Վարանդայի տեղագրութիւնը.
Գիրք Բ (1897), էջ 9-53


Աթաբէգեան, Լ. 3) Ստատիստիքական տեղեկութիւններ (Շուշու ամբողջ գաւառի մասին).
Գիրք Բ (1897), էջ 54-76


Տէր-Ղազարեան, Ղ. 4) Տնտեսական դրութիւն.
Գիրք Բ (1897), էջ 77-101


Լ., Ե. 5) Լուսաւորութիւն.
Գիրք Բ (1897), էջ 102-112


Լ., Ե. 6) Ընտանեկան բարք. ա) Ամուսնութիւն և հարսանեաց սովորութիւններ.
Գիրք Բ (1897), էջ 113-144


Վ., Յ. 6) Ընտանեկան բարք. բ) Տղաբերք և կնունք.
Գիրք Բ (1897), էջ 144-150


Բ., Ա. 6) Ընտանեկան բարք. գ) Ընտանեկան կեանք.
Գիրք Բ (1897), էջ 151-172


Տէր Յովհաննիսեան, Յ. 6) Ընտանեկան բարք. դ) Հիւանդութիւն և բժշկութիւն.
Գիրք Բ (1897), էջ 173-178


Լալայեան, Ե. 6) Ընտանեկան բարք. ե) Մահ, թաղումն և մեռելոց.
Գիրք Բ (1897), էջ 178-184


Լալայեան, Ե. 6) Ընտանեկան բարք. զ) Հոգու և հանդերձեալ կեանքի մասին.
Գիրք Բ (1897), էջ 185-186


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. ա) Լեռների պաշտամունք.
Գիրք Բ (1897), էջ 187


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. բ) Քարի պաշտամունք.
Գիրք Բ (1897), էջ 188-193


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. գ) Կրակի պաշտամունք.
Գիրք Բ (1897), էջ 194-196


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. դ) Ջրի պաշտամունք.
Գիրք Բ (1897), էջ 196-198


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. ե) Ծառերի պաշտամունք.
Գիրք Բ (1897), էջ 198-204


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. զ) Կենդանիների պաշտամունք.
Գիրք Բ (1897), էջ 204-216


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. է) Լուսաւորների պաշտամունք.
Գիրք Բ (1897), էջ 216-221


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. ը) Քաջքեր կամ սատանաներ.
Գիրք Բ (1897), էջ 221-230


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. թ) Կախարդութիւն.
Գիրք Բ (1897), էջ 231-240


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. ժ) Սնոտիապաշտութիւններ.
Գիրք Բ (1897), էջ 240-244


ՋԱՒԱԽՔ

Լ., Ե. Ջաւախք. ա) Նշանաւոր տօներ.
Գիրք Բ (1897), էջ 245-278


Լ., Ե. բ) Հայ գրչագրներ.
Գիրք Բ (1897), էջ 279-294


Մեսրոպ վարդապետ Նախապաշարմունքներ Եղիշէ պատմագրի կանոններում.
Գիրք Բ (1897), էջ 295-299


Լեման, Կ. Ֆ. «Խալդեր» անունը.
Գիրք Բ (1897), էջ 300-306


ԿՈՒՐԳԱՆՆԵՐ

Լ., Ե. Ղարաբուլաղ գիւղի կուրգանները.
Գիրք Բ (1897), էջ 307-308


Համամչեան, Ե. Բանանց գիւղի կուրգանները.
Գիրք Բ (1897), էջ 308-315


Խ. Աբովեան որպէս ազգագրագէտ.
Գիրք Բ (1897), էջ 316-320


Ահարոնեան, Ա. Սուրմալուի ժողովրդական երգեր.
Գիրք Բ (1897), էջ 321-347


Լ., Ե. Կենդանական վէպ.
Գիրք Բ (1897), էջ 348-361


ԳՐԱԽՕՍՈԻԹԻՒՆ

Մեսրոպ վարդապետ Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, Սեպաձեւ արձանագրութիւններ.
Գիրք Բ (1897), էջ 362-377


Այլ և այլք.
Գիրք Բ (1897), էջ 378-383


Ազգագրական հանդիսի Ա. գրքի բովանդակութիւնը.
Գիրք Բ (1897), էջ 383-384


ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Կանէստրինի, Գ. Մարդաբանութիւն.
Գիրք Բ (1897), էջ 3-118


Լալայեան, Երուանդ Գրախօսութիւն. Ազգագրական և մարդաբանական գրքեր.
Գիրք Բ (1897), էջ 119-130


Յայտարարութիւններ
Գիրք Բ (1897), էջ 131-134