Վեցերորդ տարի, Գիրք VII և VIII (1901)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 3-4


ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԸ ԵՒ ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆՑԻՔ

Շահազիզ, Եր. Նոր-Նախիջևանը և Նոր-Նախիջևանցիք. Պատմական տեսութիւն.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 5-46


Շահազիզ, Եր. Նոր-Նախիջևանի եկեղեցիները.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 46-75


Շահազիզ, Եր. Ծէսեր և սովորութիւններ.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 76-102


ԹԼՈՒԱՏ ԴԱՒԻԹ

Աբեղեան, Ա.Թլուատ Դաւիթ.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 103-112


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Քաջբերունի, Հայկական սովորութիւններ. Երկու խօսք.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 113-114


Քաջբերունի, Տօներ.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 114-146


Քաջբերունի, Ընտանեկան կեանք և սովորութիւններ.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 146-204


ՌՈՍՏԱՄ ԶԱԼ Ժողովրդական վէպ (Մոկաց բարբառով)

Յովսէփեան, Գարեգին Ռոստամ Զալ. Ժողովրդական վէպ.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 205-254


ԳԱՆՁԱԿԻ ԳԱՒԱՌ

Լալայեան, Ե. Գանձակի գաւառ. Մալականներ.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 255-270


ԲՈՐՉԱԼՈՒԻ ԳԱՒԱՌ

Լալայեան, Ե. Բորչալուի գաւառ. Յառաջաբան. Տեղագրութիւն.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 271-302


Լալայեան, Ե. Պատմական համառօտ տեսութիւն.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 303-312


Լալայեան, Ե. Կիւրիկեան թագաւորութիւն.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 312-318


Լալայեան, Ե. Սպասալարների տոհմ.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 319-329


Լալայեան, Ե. Քաղաքական մասն.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 330


Լալայեան, Ե. Հայաբնակ գիւղեր.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 331-367


Լալայեան, Ե. Այլազգիների գիւղեր.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 368-372


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր վանքեր. Ա. Հայոց.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 373-427


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր վանքեր. Բ. Վրաց վանքեր.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 427-436


ԱԼԱՇԿԵՐՏ

Նժդեհեան, Գ.Ալաշկերտ. Բանաւոր գրականութիւն. Ա. Երգեր.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 437-455


Նժդեհեան, Գ. Բ. Առածներ.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 456-505


Հ. Ղևոնդ Ալիշան.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 506


Նաւասարդեան, Բ. Աղէքսանդր Երիցեան.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 507-512


Կարա-Մուրզա, Յ. Տնայնագործների ժողովը.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 513-517


Մալխասեանց, Ստ. Մատենախօսութիւն. Անդրանիկ. «Տէրսիմ».
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 518-524


Դիրր, Ա. Ծրագիր սեպհականութեան նշանների (Տամղայի) մասին նիւթեր հաւաքելու.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 525


Այլ և այլք. Ստացուած գրքեր.
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 526-527


Յայտարարութիւններ
Գիրք VII և VIII (1901), էջ 528