Եօթներորդ տարի, Գիրք IX (1902)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք IX (1902), էջ 3-4


ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԸ ԵՒ ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆՑԻՔ

Շահազիզ, Եր. Նոր-Նախիջևանը և Նոր-Նախիջևանցիք. Ծէսեր ու սովորութիւններ.
Գիրք IX (1902), էջ 5-44


Շահազիզ, Եր. Սնոտիապաշտութիւններ, հաւատալիքներ և նախապաշարմունքներ.
Գիրք IX (1902), էջ 45-57


Շահազիզ, Եր. Նոր-Նախիջևանցւոց արդի կացութիւնը և առտնին կեանքը.
Գիրք IX (1902), էջ 58-82


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Քաջբերունի, Հայկական սովորութիւններ. Երեխայոց ասելիքներ.
Գիրք IX (1902), էջ 83-96


Քաջբերունի, Երեխանց խաղեր.
Գիրք IX (1902), էջ 96-105


Քաջբերունի, Հանելուկներ.
Գիրք IX (1902), էջ 105-110


Քաջբերունի, Արագախօսութիւն.
Գիրք IX (1902), էջ 110-111


Քաջբերունի, Աղօթքներ..
Գիրք IX (1902), էջ 111-116


ՍԱՍՆԱՅ ԾՌԵՐ (Արարատեան բարբառով)

Աբեղեան, Արտաշէս Սասնայ ծռեր. Երկու խօսք. Սանասար և Բաղդասար.
Գիրք IX (1902), էջ 117-119


Աբեղեան, Արտաշէս Աբլաղ և Իշխան.
Գիրք IX (1902), էջ 119-123


Աբեղեան, Արտաշէս Դառնիկ-Որբիկ.
Գիրք IX (1902), էջ 123-134


Աբեղեան, Արտաշէս Դաւիթ.
Գիրք IX (1902), էջ 134-143


ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿ

Լալայեան, Ե. Արա Գեղեցիկ.
Գիրք IX (1902), էջ 144-159


ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ՊՕԼՍԱՀԱՅ ՌԱՄԿԱԿԱՆ ԱՆԳԻՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ

Աճառեան, Հրաչեայ Հաւաքածոյ Պօլսահայ ռամկական անգիր գրականութեան. Յառաջաբան.
Գիրք IX (1902), էջ 160-161


Աճառեան, Հրաչեայ, Աճառեան, Արմենուհի Աւանդական աղօթքներ.
Գիրք IX (1902), էջ 162-163


Աճառեան, Հրաչեայ, Աճառեան, Արմենուհի Ժողովրդական երգեր և օրօր.
Գիրք IX (1902), էջ 163-168


Աճառեան, Հրաչեայ, Աճառեան, Արմենուհի Մանկական խաղեր.
Գիրք IX (1902), էջ 168-172


Աճառեան, Հրաչեայ, Աճառեան, Արմենուհի Զուարճալիք.
Գիրք IX (1902), էջ 173-175


Աճառեան, Հրաչեայ, Աճառեան, Արմենուհի Շուտ ասելուկներ. Յանգաւոր խօսքեր.
Գիրք IX (1902), էջ 176-177


Աճառեան, Հրաչեայ, Աճառեան, Արմենուհի Զուարճալի հեգարան. Հանելուկներ.
Գիրք IX (1902), էջ 177-179


Աճառեան, Հրաչեայ, Աճառեան, Արմենուհի Առածներ և առակաւոր ասացուածներ.
Գիրք IX (1902), էջ 180-192


Աճառեան, Հրաչեայ, Աճառեան, Արմենուհի Երդումներ.
Գիրք IX (1902), էջ 192


Աճառեան, Հրաչեայ, Աճառեան, Արմենուհի Օրհնէնքներ և բարեմաղթութիւններ.
Գիրք IX (1902), էջ 193-194


Աճառեան, Հրաչեայ, Աճառեան, Արմենուհի Անէծքներ և յանդիմանութիւններ.
Գիրք IX (1902), էջ 194-196


ԲՈՐՉԱԼՈՒԻ ԳԱՒԱՌ

Լալայեան, Ե. Բորչալուի գաւառ. Ազգաբնակութիւն.
Գիրք IX (1902), էջ 197-205


Լալայեան, Ե. Բնակարան..
Գիրք IX (1902), էջ 206-208


Լալայեան, Ե. Զգեստ և զարդ.
Գիրք IX (1902), էջ 209-211


Լալայեան, Ե. Ամուսնութիւն և հարսանիքի սովորութիւններ.
Գիրք IX (1902), էջ 212-245


Լալայեան, Ե. Տղաբերք և կնունք.
Գիրք IX (1902), էջ 246-262


ՊԱՌԱՒԱՇՈՒՆՉ

Նժդեհեան, Գ. Պառաւաշունչ. Երկինքն ու երկիրը.
Գիրք IX (1902), էջ 263-265


Նժդեհեան, Գ. Հրեշտակներ.
Գիրք IX (1902), էջ 265-266


Նժդեհեան, Գ. Սատանաներ.
Գիրք IX (1902), էջ 267-268


Նժդեհեան, Գ.Արեգակ, լուսին և աստղեր.
Գիրք IX (1902), էջ 268-271


Շերենց, Գ. Գարեգին եպիսկ. Սրուանձտեանց (Նորա մահուան տասնամեակի առիթով).
Գիրք IX (1902), էջ 272-281


Մալխասեան, Ստ. Արսէն արքեպիսկոպոս Այտնեան.
Գիրք IX (1902), էջ 282-284


Յայտարարութիւններ
Գիրք IX (1902), էջ 285-286