Իններորդ տարի, Գիրք XI (1904)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք XI (1904), էջ 3-4


ՀԻՆ ՀԱՅՈՑ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ ԵՒ ՆՐԱ ՀԵՏԱԶՕՏՈՒԹԵԱՆ ՄԵԹՕԴԸ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Հին հայոց իրաւունքը և նրա հետազօտութեան մեթօդը.
Գիրք XI (1904), էջ 5-32


ԲՈՐՉԱԼՈՒԻ ԳԱՒԱՌ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Բորչալուի գաւառ. Բանաւոր գրականութիւն. Աղօթքներ.
Գիրք XI (1904), էջ 33-37


Լալայեան, Ե. Մանկական երգեր.
Գիրք XI (1904), էջ 37-46


Լալայեան, Ե. Սիրոյ երգեր.
Գիրք XI (1904), էջ 46-49


Լալայեան, Ե. Վիճակի երգեր.
Գիրք XI (1904), էջ 49-62


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան երգեր.
Գիրք XI (1904), էջ 62-66


Լալայեան, Ե. Պանդխտութեան երգեր.
Գիրք XI (1904), էջ 66-69


Լալայեան, Ե. Երկրագործի երգեր.
Գիրք XI (1904), էջ 69-75


Լալայեան, Ե. Երգիծական երգեր..
Գիրք XI (1904), էջ 76-78


Լալայեան, Ե. Աշուղական երգեր.
Գիրք XI (1904), էջ 78-95


Լալայեան, Ե. Հանելուկներ.
Գիրք XI (1904), էջ 95-108


Լալայեան, Ե. Աշուղական կապանքներ.
Գիրք XI (1904), էջ 108-111


Լալայեան, Ե. Առածներ.
Գիրք XI (1904), էջ 112-117


Լալայեան, Ե. Երդումներ.
Գիրք XI (1904), էջ 117-119


Լալայեան, Ե. Օրհնանք.
Գիրք XI (1904), էջ 119-121


Լալայեան, Ե. Անէծք.
Գիրք XI (1904), էջ 121-126


Լալայեան, Ե. Հեքիաթ.
Գիրք XI (1904), էջ 126-128


ՀԱՅ ԱՇՈՒՂՆԵՐ

Գ. Լեւոնեանի

Լեւոնեան, Գ. Հայ աշուղներ. Բ. Աշուղը գրող.
Գիրք XI (1904), էջ 129-147


Լեւոնեան, Գ. Գ. Աշուղը հասարակական գործիչ.
Գիրք XI (1904), էջ 147-160


Լեւոնեան, Գ. Աշուղական արուեստը. Ա. Տեսութիւն աշուղական բանահիւսութեան.
Գիրք XI (1904), էջ 160-196


ՄԱՄՕ ԵՒ ԶԻՆէ

Քրդական ժողովրդական վէպ

(Ալաշկերտի վարիանտ)

Գրի առաւ եւ թարգմանեց Գ. Ք. Նժդեհեան

Նժդեհեան, Գ. Մամօ և Զինէ (Քրդական ժողովրդական վէպ).
Գիրք XI (1904), էջ 197-240


ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ԳԱՒԱՌ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նախիջևանի գաւառ. Ա. մասն. Գողթն կամ Օրդուբադի ոստիկանական շրջան.
Գիրք XI (1904), էջ 241-244


Լալայեան, Ե. Օրդուբադի կամ Վերին-Ագուլիսի ոստիկանական շրջան և կամ Գողթն. Տեղագրութիւն. Բնագրութիւն.
Գիրք XI (1904), էջ 245-252


Լալայեան, Ե. Պատմական համառօտ տեսութիւն. Ա. Քաղաքական զարգացումն.
Գիրք XI (1904), էջ 253-269


Լալայեան, Ե. Բ. Կրօնական զարգացումն.
Գիրք XI (1904), էջ 269-270


Լալայեան, Ե. Գ. Մտաւոր և հասարակական զարգացում.
Գիրք XI (1904), էջ 270-290


Լալայեան, Ե. Քաղաքական մասն. Օրդուբադի ձոր.
Գիրք XI (1904), էջ 291-299


Լալայեան, Ե. Ագուլիս կամ Ոսկէ ձոր.
Գիրք XI (1904), էջ 299-314


Լալայեան, Ե. Վանանդաձոր.
Գիրք XI (1904), էջ 314-318


Լալայեան, Ե. Ցղնայի կամ Զանանաբի ձոր.
Գիրք XI (1904), էջ 318-322


Լալայեան, Ե. Բստաձոր-Գիլանաձոր.
Գիրք XI (1904), էջ 322-334


Կարա-Մուրզա, Յ. Сегаль I. Л. Сборникъ свъдънiй о Елисаветпольской губернiи.
Գիրք XI (1904), էջ 335-336