Տասներորդ տարի, Գիրք XIII, համար 1 (1906)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 3-4


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊԸ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վէպը.
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 5-36


ՍԱՍՄԱՅ ԾՌԵՐ

(Նոր-Բայազէտի բարբառով)

Գրի առաւ Ե. Լալայեան

Լալայեան, Ե. Սասմայ Ծռեր (Նոր-Բայազէտի բարբառով).
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 37-82


ԱԼԱՇԿԵՐՏ. ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Գ. Ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ք. Ալաշկերտ. Բանաւոր գրականութիւն.
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 83-86


ՀԱՅ ԱՇՈՒՂՆԵՐ

ԱՊԱՏՄԱԿԱՆ—ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵԱՑՔ

ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԸ

Գ. Լեւոնեանի

Լեւոնեան, Գ. Հայ աշուղներ. Աշուղական արուեստը. Աշուղական եղանակներն ու երաժշտական գործիքները.
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 87-111


ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Հայ ընտանեկան պաշտամունքը.
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 112-130


ՊՌՈՅԳ ԵՒ ՏՈՒԱՅՐ

Կ. Կոստանեանի

Կոստանեան, Կ. Պռոյգ և տուայր.
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 131-138


ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վայոց ձոր. Ազգագրութիւն.
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 139-166


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

ԲՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Բնագրութիւն.
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 167-198


ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԿԱՄ ՆԱԽՃԱՒԱՆ

(Նուէր Լազարեան ազգալոյս տոհմի յիշատակին)

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նախիջևանի ոստիկանական շրջան կամ Նախճաւան.
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 199-226


ՄԱԿԱՐ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԵԱՆՑ

Յարութիւնեան, Ի. Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարեանց.
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 227-228


Յայտարարութիւններ
Գիրք XIII (1906), Համար 1, էջ 229