Տասներորդ տարի, Գիրք XV (1907 թ. Յունուար)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 3-4


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վէպ.
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 5-52


ՀԱՄՄՈՒՐԱԲԻԻ ՕՐէՆՍԳԻՐՔԸ

Լ. Բաբայեանի

Բաբայեան, Լ. Համմուրաբիի օրէնսգիրքը.
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 53-61


ԴԱՒԻԹ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԱԼԱՒԿԱՅ ՈՐԴԻ

Կ. Կոստանեանցի

Կոստանեանց, Կ. Դաւիթ վարդապետ Ալաւկայ որդի.
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 62-67


ՀԱՅՈՑ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Հայոց ժառանգական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 68-84


ԷՋՄԻԱԾԻՆ ԵՒ ՀԱՅՈՑ ՀՆԱԳՈՅՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ

ՊՐԱԿ Ա

Մեսրոպ վարդ.

Մեսրոպ վարդ. Էջմիածին եւ հայոց հնագոյն եկեղեցիներ. Պրակ Ա.
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 85-132


ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԿԱՄ ՆԱԽՃԱՒԱՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նախիջեւանի ոստիկանական շրջան կամ Նախճաւան.
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 133-163


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Նախապատմական շրջան.
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 164-206


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Երուանդունի, and Ս., Խ. Մատենախօսութիւն.
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 207-213


ՔԱՂՈՒԱԾՆԵՐ

Հայոց Ազգագրական ընկերութեան արձանագրութիւններից

Քաղուածներ Հայոց Ազգագրական ընկերութեան արձանագրութիւններից.
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 214-217


Յայտարարութիւններ.
Գիրք XV (1907), Յունուար, էջ 218-219