Տասնեւմէկերորդ տարի, Գիրք XVII, համար 1 (1908)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 3-4


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊԸ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վէպը.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 5-36


ՎԱՐԱՆԴԱՅԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ա. Դադեանի

Դադեան, Ա. Վարանդայի բանաւոր գրականութիւնից. Երկու խօսք. – Ջան-գիւլումներ.
Գիրք XVII (1908) Համար1, էջ 37-48


ՀԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Գ. ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ալաշկերտի բանաւոր գրականութիւնից.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 49-52


ՍԵՒԱՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Սեւան. Սևանայ կղզին.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 53-55


Լալայեան, Ե. Սևանայ վանքի պատմութիւնը.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 56-68


Լալայեան, Ե. Սևանայ վանքի պատմական էվոլիւցիան.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 68-72


Լալայեան, Ե. Վանքի նկարագրութիւնը.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 72-75


Լալայեան, Ե. Վանքի սրբութիւնները, եկեղեցական զարդերն և անօթները..
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 75-76


Լալայեան, Ե. Վանքի ձեռագիրները.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 76-77


Լալայեան, Ե. Վանքի կալուածները.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 77


Լալայեան, Ե. Վանքի ելեւմուտը վերջին 3 տարիներումս.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 78


Լալայեան, Ե. Արձանագրութիւններ.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 79-83


Լալայեան, Ե. Տապանագրեր.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 83-85


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ. Հաւատք. Լեռների պաշտամունք.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 86


Լալայեան, Ե. Ջրի պաշտամունք.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 86 - 87


Լալայեան, Ե. Քարերի պաշտամունք.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 88


Լալայեան, Ե. Կրակի պաշտամունք.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 89


Լալայեան, Ե. Կենդանիների պաշտամունք.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 89 - 90


Լալայեան, Ե. Շէմքի պաշտամունք.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 90-91


Լալայեան, Ե. Տարրերի և ֆիզիքական երեւոյթների պաշտամունք.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 91-97


Լալայեան, Ե. Ոգիների պաշտամունք.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 97-100


Լալայեան, Ե. Սրբեր.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 100-103


Լալայեան, Ե. Չար ոգիներ.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 103-108


Լալայեան, Ե. Կախարդութիւն.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 108-120


Լալայեան, Ե. Սնոտիապաշտութիւններ.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 120-124


Լալայեան, Ե. Կամաւոր պասեր և տօներ.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 124-125


ՄԱՅՐԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

(ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ՍՈՎՈՐՈՒԹԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻՑ)

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Մայրական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 126-141


ՍՎԱՍՏԻԿԱ

(Swastica)

Ա. Եզեկեանի

Եզեկեան, Ա. Սվաստիկա (Swastica).
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 142-153


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Յովսէփեան, Գ. վ. Atlas zum katalog der armenischen Handschriften. 1. Armenische Palaeographie. Erläuterungen zu den schriftproben ans den armenischen. Handschriften der königl. Uneversitäts bibliothek in Tübingen v. Franz Nicolaus Finck. 2. Kleinarmenische Miniaturenmaterei. Die Miniaturen der Tübinger Evangeliass Ma XIII 1 vom J. 113, bezw. 893 n. chr. V. Josef Strzygowski, Tübingen, 1907.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 154-160


ՔԱՂՈՒԱԾՔՆԵՐ ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻՑ

Քաղուածքներ հայոց ազգագրական ընկերութեան արձանագրութիւններից.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 161-168


Յայտարարութիւններ.
Գիրք XVII (1908) Համար 1, էջ 169-170