Տասներեքերորդ տարի, Գիրք XXI (1911)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք XXI (1911), էջ 3-4


ԳԱՒԻԹ ԵՒ ԺԱՄԱՏՈՒՆ

ՀԱՅՈՑ ՀՆԱԳՈՅՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄէՋ

Թ. Թօրամանեանի

Թօրամանեան, Թ. Գաւիթ և ժամատուն հայոց հնագոյն եկեղեցիներու մէջ.
Գիրք XXI (1911), էջ 5-33


ՖՕԼԿԼՕՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Ֆօլկլօրի միջազգային դաշնակցութիւնը.
Գիրք XXI (1911), էջ 34-36


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ

Նշանաւոր վանքեր

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր..
Գիրք XXI (1911), էջ 37-100


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Սասնայ տուն. Եօթը ճիւղ (Վանայ գաւառաբարբառով).
Գիրք XXI (1911), էջ 101-126


Ոստանայ տուն և Թլօլ—Դաւիթ.
Գիրք XXI (1911), էջ 127-149


Ռոստամէ Զալ.
Գիրք XXI (1911), էջ 150-160


Աղէքսանդրի կսէն.
Գիրք XXI (1911), էջ 161-165


ԾԻՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՄէՋ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ծիսական կարգերը հայոց մէջ.
Գիրք XXI (1911), էջ 165-199


ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ԴՐԱՄՆԵՐԸ

Ատրպետի

Ատրպետ, Տիգրան Մեծի դրամները.
Գիրք XXI (1911), էջ 200-222


ԿՈՄՍՈՒՀԻ ՊՐԱՍԿՈՎԻԱ ՍԵՐԳէԵՒՆԱ ՈՒՎԱՐՈՎԱ

Տէր-Աւետիսեան, Սմբատ Կոմսուհի Պրասկովիա Սերգէեւնա Ուվարովա.
Գիրք XXI (1911), էջ 223-224


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Լ., Ե. and Լեւոնեան, Գ. and Սամուէլեան, Խ. «Ղուկասեան Մատենադարան».- Արշակ Չօպանեան. Նաղաշ Յովնաթան աշուղը եւ Յովնաթան Յովնաթանեան նկարիչը. հարատարակութ. Տիգրան խան Քելեկեանի, Փարիզ, 1910թ. 128 եր.- «Հայ աշուղներ. ժողովրդական հայ երգիչներ և տաղասացք. հաւաքեց Տրդատ եպիս. Պալեան. Հատոր Ա. Տետր Ա. Զմիւռնիա, 1911, 186 երես.- Этнографическое Обозрѣніе,1911 .
Գիրք XXI (1911), էջ 225-239


Յայտարարութիւններ.
Գիրք XXI (1911), էջ 240-242