Տասնչորսերորդ տարի, Գիրք XXIII, համար 2 (1912)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 3-4


ՔԱՂՈՒԱԾՔՆԵՐ ԱՆԻԻ ԻՄ ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԻՑ

Թ. Թօրամանեանի

Թօրամանեան, Թ. Քաղուածքներ Անիի իմ յիշատակարանից. Անի քաղաք թէ՞ ամրոց.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 5-26


ՀԱՅ ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐԻ ԴՐԱՄՆԵՐԸ

Ատրպետի

Ատրպետ, Հայ թագաւորների դրամները. Յետ Աղէքսանդրեան շրջան.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 27-38


Ատրպետ, Արշակունի թագաւորների դրամները.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 39-56


Ատրպետ, Յետ Տիգրան Մեծի.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 57-67


ՀԱՅ ՀԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

Ա. Ղլտչեանի

Ղլտչեան, Ա. Հայ հին իրաւունքը. Երկրորդ գլուխ. Հայկական տանուտիրութիւնը.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 68-79


Ղլտչեան, Ա. Հայ հին իրաւունքը. Երրորդ գլուխ.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 80-113


ԵԶԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ատրպետի

Ատրպետ, Եզի պաշտամունքը Հին Հայաստանում.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 114-124


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ. ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՎԱՆՔԵՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ. Նշանաւոր վանքեր.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 125-148


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի բանահիւսութիւնից.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 149-196


ԾԻՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՄէՋ.

Ըստ Հ. Սպենսերի.

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ծիսական կարգերը հայոց մէջ. Ըստ Հ. Սպենսերի. Չորրորդ գլուխ. Ընծաներ.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 197-230


ՍԻՄԲՈԼԸ ՀԱՅ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՄ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Սիմբոլը հայ սովորութիւններում..
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 231-234


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Ա., and Ս., Խ. Սարուխան. Հայկական խնդիրն և Ազգային Սահմանադրութիւը Թիւրքիայում։ (1860 - 1910) ա. հատոր – 1912 թ. Թիֆլիս. - Ա-Դօ. Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայեթները. Ուսումնասիրութեան փորձ. Երևան, 1912. - Коллекціи Кавказскаго музея, т. VI, 1912 г.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 235-239


Յայտարարութիւններ.
Գիրք XXIII (1912) Համար 2, էջ 240-242