< Տասնուհինգերորդ տարի, Գիրք XXIV (1913 - համար 1)

Տասնուհինգերորդ տարի, Գիրք XXIV, համար 1 (1913)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 3-4


ՀԱՅ ՀԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

Ա. Ղլտչեանի

Ղլտչեան, Ա. Հայ հին իրաւունքը. Երկրորդ մաս. Ամուսնական իրաւունք.
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 5-50


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ. ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՎԱՆՔԵՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ. Նշանաւոր վանքեր.
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 51-60


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐ

Կիլիկեան հայոց թագաւորների եւ Կոստանդին Ա կաթուղիկոսի համար գրուած ձեռագրեր։

Մեսրոպ եպիսկ. Տէր-Մովսիսեանի

ԱՏէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ Հայկական մանրանկարներ. Կիլիկեան հայոց թագաւորների եւ Կոստանդին Ա կաթուղիկոսի համար գրուած ձեռագրեր.
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 61-82


ՀԱՅ ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐԻ ԵՒ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԴՐԱՄՆԵՐԸ

Ատրպետի

Ատրպետ, Հայ թագաւորների և քաղաքների դրամները.
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 83-89


ՔԱՒՈՐ

Գ. Իփէկեանի

Իփէկեան, Գ. Քաւոր.
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 90-110


ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊ. ՍՐՈՒԱՆՁՏԵԱՆԻ ԵՐԿԵՐԸ

ԳՐԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

(Մահուան քսանամեակի առիթով)

Ա. Շահնազարեանի

Շահնազարեան, Ա. Գարեգին եպ. Սրուանձտեանի երկերը. Գրական տեսութիւն. (Մահուան քսանամեակի առիթով).
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 111-116


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

ՇԱՏԱԽԻ ԲԱՐԲԱՌՈՎ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի բանաւոր գրականութիւնից. Շատախի բարբառով.
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 117-180


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՈՐԻՆԵՐԸ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի ասորիները.
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 181-232


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Մաքսուտեան, Մեսրոպ Վրդ. Հայոց բառ ու բան. Աշխատաս. Սահակ Վարդ. Ամատունի. Վաղարշապատ 1912 թ.
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 233-239


Յայտարարութիւններ
Գիրք XXIV (1913) Համար 1, էջ 240