Տասնուհինգերորդ տարի, Գիրք XXV, համար 2 (1913)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բովանդակութիւն.
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 3-4


ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐ ՓԱՒՍՏՈՍ ԲԻՒԶԱՆԴԱՑՒՈՅ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄէՋ

Մ. Մ.

Նախաբան. հեթանոսական պաշտամունքի հետքեր. մեռելակոծ. առլեզներ. գերեզմաններ. գուշակութիւն. անէծք. տեսիլներ. հրաշքներ։ Հոգեւորականութիւն. բարեգործական հիմնարկութիւններ. ամուսնական կարգեր. դպրոցներ. քաղաքական իշխանութիւն. ժողովուրդ. կալուածատիրութիւն։ Արհեստներ եւ արուեստներ։ Առողջապահութիւն. թոյն, դեղթափ։ Ժողովրդական բանահիւսութեան մնացորդներ։ Բիւզանդի նշանակութիւնը։

Մ., Մ. Ազգագրական նիւթեր Փաւստոս Բիւզանդացւոյ Հայոց պատմութեան մէջ.
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 5-20


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ. ՀԱՒԱՏՔ

ՆԻՒԹԵՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրական.—Հաւատք. Լեռների, քարի, ջրի, բոյսերի, կենդանիների, կրակի, արևի, շէմքի, նախնիների, ոգիների պաշտամունք.
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 21-60


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Մեսրոպ եպիսկ. Տէր Մովսիսեանի

Տէր Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկ. Հայկական արձանագրութիւններ.
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 61-84


ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊ. ՍՐՈՒԱՆՁՏԵԱՆԻ ԵՐԿԵՐԸ

ԳՐԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

(Մահուան քսանամեակի առիթով)

Ա. Շահնազարեանի

Շահնազարեան, Ա. Գարեգին եպ. Սրուանձտեանի երկերը. Գրական տեսութիւն (Մահուան քսանամեակի առիթով).
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 85-108


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

ՇԱՏԱԽԻ ԲԱՐԲԱՌՈՎ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի բանահիւսութիւնից. Շատախի բարբառով.
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 109-164


ՇԻՐԱԿԻ ԱՉԿԱՏԱՐԵԱՆ (ԿԻԿԼՈՊԵԱՆ) ԱՄՐՈՑՆԵՐ

Ատրպետի

Ատրպետ, Շիրակի աչկատարեան (կիկլոպեան) ամրոցներ.
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 165-188


ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆՈՒՄ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Տնայնագործութիւնը Վասպուրականում. Շատախի շալագործութիւնը.
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 189-215


ԾԻՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՄէՋ

Ըստ Հ. Սպենսերի.

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ծիսական կարգերը հայոց մէջ. Ըստ Հ. Սպենսերի. Ե. Գլուխ. Այցելութիւններ.
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 216-225


ՄԱՀԳՈՅԺ

Աբեղեան, Ա. Մահգոյժ. Հ. Ֆ. Բ. Լինչ.
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 226-228


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Խոստիկեան, Մ., Մելիքսեթ-Բէկեան, Լ., Բերբերեան, Մ. Շողակաթ», Ս.Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու, Գիրք Ա., Վաղարշապատ 1913թ.- Վրաց պատմա-ազգագրական ընկ. հրատարակութիւնները.- «Сборникъ матерiаловъ для описанiя мъстностей и племенъ Кавказа», вып. 43 (1913 г.).- Г. М. Тумановъ. Характеристики и воспоминанiя. Кн. первая. II-ое изд. Т. 1912 г.
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 229-239


Յայտարարութիւններ
Գիրք XXV (1913), Համար 2, էջ 240-243