Հինգերորդ տարի, Գիրք Ա.
(1900 յունուար)

Հրատարակչից.
Գիրք Ա. (1900), էջ I


Բովանդակութիւն.
Գիրք Ա. (1900), էջ II-III


Պռօշեանց, Պերճ Կնունք. Ազգագրական պատկեր.
Գիրք Ա. (1900), էջ 1-36


Շահազիզ, Ե. Երկու հատուած Մ. Նալբանդեանցի աշխարհաբառ քերականութեան ներածութիւնից.
Գիրք Ա. (1900), էջ 37-59


Տաղարնաթի արցունքը.
Գիրք Ա. (1900), էջ 60-64


Շահազիզ, Երուանդ Մկրտիչ Յովսէփեան Էմին.
Գիրք Ա. (1900), էջ 65-191


Թումանեանց, Յարութիւն Երկու հրէշ.
Գիրք Ա. (1900), էջ 192-201


Մինասեանց, Արշակ Երախտագիտութիւն.
Գիրք Ա. (1900), էջ 202-206


Բաղէշ եւ իւր շրջակայք.
Գիրք Ա. (1900), էջ 207-231


Նադսօն Յուդա.
Գիրք Ա. (1900), էջ 232-239


Մոճոռեանց, Պ. Վշտի արցունքներ.
Գիրք Ա. (1900), էջ 240


Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Հնից-նորից (Հնախուզական ուղեւորութիւն).
Գիրք Ա. (1900), էջ 241-280


Կենսական պահանջներ.
Գիրք Ա. (1900), էջ 281-290


ՊԱՏՄԱԿԱՆ

Ղարաբաղու մելիքները.
Գիրք Ա. (1900), էջ 291-293


Նախիջեւանի մելիքները.
Գիրք Ա. (1900), էջ 293-294


Շամշադնու մելիքները.
Գիրք Ա. (1900), էջ 294


Լեւոն արքայի տոհմը.
Գիրք Ա. (1900), էջ 295-297


Ռուբինեան տոհմը.
Գիրք Ա. (1900), էջ 297-300


Հ. Յ. Զոհրաբեանի թուղթը.
Գիրք Ա. (1900), էջ 300-301


Թուղթ Սահակայ Արծրունւոյ առ Մովսէս Խորենացի. եւ պատասխանի.
Գիրք Ա. (1900), էջ 302-309


ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ

Բալասեանց, Գրիգոր Վեհանձնութիւն (Ժողովրդական զրոյց). Մայրական խորհուրդ (Բարոյախօսական պատմուածք).
Գիրք Ա. (1900), էջ 310-313


Աբեղեան, Ա. Դովրի գիւղի կեանքից.
Գիրք Ա. (1900), էջ 313-320


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Տէր-Միքելեան, Ա. Խորենացին քննադատութեան մէջ. Ստ. Մալխասեանց. Սեբէոսի պատմութիւնը եւ Մ. Խորենացին. մատենագրական ուսումնասիրութիւն. Թիֆլիս. 1899. Բարդուղիմէոս վ. Գէորգեան, Խորենացուն Խորենացով պետք է հասկանալ. Վաղարշապատ. 1899.
Գիրք Ա. (1900), էջ 321-327


Ք., Ն. Գրական երեւոյթներ. Ռուբեն Բերբերեան. Հայոց նորագոյն բանաստեղծները. Մասն I. Բանաստեղծ-մտածող (կրիտիկական անալիզ)։ - Կ. Կոստանեանց. Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը. Յաւելուած Աղէքսանդրի պատմութեան կաֆաները։- Պ. Մոճոռեան. Տիզբոնի կալանաւորը (Հոգեբանական էտիւդ.- Յ. Յակոբեան. Բանաստեղծութիւններ. Ազգային կրթարան-Որբանոց ի Կիպրոս (Տեղեկագիր Բ. տարեշրջանի). Ս. Ա. ինչ է կարդում ժողովուրդը. Մ. Գ. Յ. Պասմաճեան. Une nouvelle inscription byzantine.-Une nouvelle inscription arméniaque ou vannique.
Գիրք Ա. (1900), էջ 328-336


Օ. Ժամանակագրութիւն գործոց Վարդանանց. Ժամանակագրութիւն ըստ Եղիշէ պատմագրի եւ Ղազարայ Փարպեցւոյ. (Եղիշէ. տպագրութիւն Վենետիպ 1859. Ղազար, տպագրութիւն Վենետիպ).
Գիրք Ա. (1900), էջ 337-347


Տէր-Դաւթեանց, Դ. Գիտութեան գանձարան. Ռուս-վրացերէն հանրագիտական բառարան հրատարակուած Ի. Ռոստոմաշվիլիի խմբագրութեամբ. գիրք I(А), II(Б) եւ III (В), 1898-99 թ. Թիֆլիս.
Գիրք Ա. (1900), էջ 348-350


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Ս. Էջմիածնի Հոգ. ճեմարանի տօնը.
Գիրք Ա. (1900), էջ 351


Գր. Ջանշեանի 25 ամեակ.
Գիրք Ա. (1900), էջ 352


Ս. Գուլամիրեանց.
Գիրք Ա. (1900), էջ 352-353


Մատենագրական նորութիւններ.
Գիրք Ա. (1900), էջ 353-354


Պարոնեան, Յ. Քիչ մ'ալ անուշեղէն.
Գիրք Ա. (1900), էջ 354-357


Ախալքալաքի աղէտը.
Գիրք Ա. (1900), էջ 357-359


Պ. Մարկոս Աղաբէգեանին.
Գիրք Ա. (1900), էջ 360-361


Խմբագրութեան ծանուցումներ.
Գիրք Ա. (1900), էջ 361-362


Ստացուած գրքեր.
Գիրք Ա. (1900), էջ 363-365


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յայտարարութիւններ.
Գիրք Ա. (1900), էջ 366-370


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. Կանոնք ս. ժողովոց եւ ս. հարց եկեղեցւոյ.
Գիրք Ա. (1900), էջ 1-16


Կարալէնկօ, Վլ. Կոյր երաժիշտ (Էտիւդ).
Գիրք Ա. (1900), էջ 1-48