Եօթներորդ տարի, Համար 3
(1902 Մայիս–Յունիս)

Հրատարակչից.
Համար 3 (1902), Էջ 2


Բովանդակութիւն.
Համար 3 (1902), Էջ 3-4


Մուրացան, Առաքեալը.
Համար 3 (1902), Էջ 5-41


Չուբար, Գ. Ծովի ափին.
Համար 3 (1902), Էջ 42-47


Գ., Ս. Լուսաւորչի կանթեղը.
Համար 3 (1902), Էջ 48


Կարալէնկօ, Վլ. Դատաստանի օրը.
Համար 3 (1902), Էջ 49-87


Կրպէ Հաճի - Խաչօն.
Համար 3 (1902), Էջ 88-93


Թումանեանց, Յարութիւն Նուագներ.
Համար 3 (1902), Էջ 94-96


Մուրացան Անմեղ զրոյցներ II. Յատուկ թղթակիցը.
Համար 3 (1902), Էջ 97-140


Գորկիյ, Մաքսիմ Բազէի երգը.
Համար 3 (1902), Էջ 141-147


Բերբերեան, Մինաս Գրականութիւն եւ կեանք. II Մակսիմ Գորկիյ.
Համար 3 (1902), Էջ 148-162


Յարոյ, Ն. Բիւզանդական կայսրների կարգադրութիւններ Հայաստանում. Մասն վարչական ևւ դատաստանական.
Համար 3 (1902), Էջ 163-178


Կոստանեան, Կ. Շարժի տարեգրութիւնն Հայոց մեջ.
Համար 3 (1902), Էջ 179-200


Վեսելովսկի, Իւրիյ Հայ յոռետես բանաստեղծը.
Համար 3 (1902), Էջ 201-209


Շահազիզ, Եր. Նոր Նախիջեւանի ձեռագրերը.
Համար 3 (1902), Էջ 210-256


Թադէոսեան, Յովհ. Քուչակ Նահապետի երգերը.
Համար 3 (1902), Էջ 257-259


Յարութիւնեան, Իս. Գէորգ Բարխուդարեան.
Համար 3 (1902), Էջ 260-286


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Բրիչ Ֆաուստ. ողբերգութիւն Գէօթէի.
Համար 3 (1902), Էջ 287-297


Յարոյ, Ն. Le Droit Arménien. - Հայկական իրաւունք – սկզբից մինչեւ մեր օրերը Կ. Բասմաճեանի.
Համար 3 (1902), Էջ 297-299


Բրիչ Մինաս Բերբերեան. «Սմբատ Շահ–Ազիզ».
Համար 3 (1902), Էջ 299-301


Բրիչ Հանդէս հայագիտութեան. Zeitschrift für Armenische Philologie. I und II.
Համար 3 (1902), Էջ 301-303


Ստացուած գրքեր.
Համար 3 (1902), Էջ 303-304


Մամուլի տեսութիւն.
Համար 3 (1902), Էջ 305-309


ԳՒՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Գեղասէր Գէորգ Բաշինջաղեանի պատկերահանդէսը.
Համար 3 (1902), Էջ 310-316


Ս., Ա. Գիտական նորութիւններ.
Համար 3 (1902), Էջ 316-318


ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼՔ

Ս. Միւռօնի օրհնութիւն.
Համար 3 (1902), Էջ 319


Վեննայի հայերի «Անի» ընկերութիւնը.
Համար 3 (1902), Էջ 319


Իւրեւի (Դօրպատի) համալսարանի հարիւրամեակ.
Համար 3 (1902), Էջ 319-321


Տ. Գաբրիէլ Պատկանեան.
Համար 3 (1902), Էջ 321-322


Ժուկովսկու մահուան յիսնամեակը.
Համար 3 (1902), Էջ 322-324


Ղազարոս Աղայեանի քառասնամեայ գործունէութեան առթիվ.
Համար 3 (1902), Էջ 324-325


Նոր աղանդ Այնթապում.
Համար 3 (1902), Էջ 326


Մարտինիկ կղզու ահռելի աղէտը.
Համար 3 (1902), Էջ 326-327


Կ. Պօլսի թաղային վարժարանների վիճակագիր.
Համար 3 (1902), Էջ 327-328


Շուշուայ կոնսիստօրիայի դատը.
Համար 3 (1902), Էջ 328-329


Նորընծայ եպիսկոպոսներ.
Համար 3 (1902), Էջ 330


Հայնէի մտքերից.
Համար 3 (1902), Էջ 330-331


ՄԱՀԳՈՅԺ

Բագրատ Վարդ. Գէորգ Թաւաքալեան.
Համար 3 (1902), Էջ 332


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 3 (1902), Էջ 333-334


Յայտարարութիւններ.
Համար 3 (1902), Էջ 335-336


Կենտրոնական գրավաճառանոցի.
Համար 3 (1902)


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Էրկման-Շատրիան Անտառապետ Ֆրեդերիկ.
Համար 3 (1902), Էջ 33-48