Տասներորդ տարի, Համար 4
(1905 Յունիս)

Բովանդակութիւն.
Համար 4 (1905), Էջ I-II


Հրատարակչից.
Համար 4 (1905), Էջ 2


Հեռագիր.
Համար 4 (1905), Էջ 3-4


Շիրվանզադէ Պատուի համար. դրամա. (Արարուած չորրորդ).
Համար 4 (1905), Էջ 5-25


Իսլամ. Պատմուածք մի Չերքեզուհու.
Համար 4 (1905), Էջ 26-51


Խանլարեան, Յ. «Պօէտ,ասաց».
Համար 4 (1905), Էջ 52


Պատրիկ Մօր յիշատակը.
Համար 4 (1905), Էջ 53-60


Կոստանեան, Տիրուհի Ճապոն ծառաները.
Համար 4 (1905), Էջ 61-65


Ղազարեան, Մ. Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ.
Համար 4 (1905), Էջ 66-73


Տէր–Աստուածատրեան, Հայկ Սիմէօն Հախումեանի ինքնակենսագրութիւնը.
Համար 4 (1905), Էջ 74-77


Ատրպետ Բէհայիները կամ բաբիզմ.
Համար 4 (1905), Էջ 78-88


Խանլարեան, Յ. Մուրացկանը.
Համար 4 (1905), Էջ 89-90


Քննասէր Երկրորդ Պահլաւունիք.
Համար 4 (1905), Էջ 91-100


Խուլիգան.
Համար 4 (1905), Էջ 101-103


ՄԵՐ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ

Նամակ Ֆրանսիայից.
Համար 4 (1905), Էջ 104-105


Մկրեան, Յովհ. քհ. Նամակ Կ. Պօլսից.
Համար 4 (1905), Էջ 105-108


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Արշակ Աթայեան. Սիրոյ հովիտը. Թիֆլիս, 1904.
Համար 4 (1905), Էջ 108


Շերամ. Սիրոյ զոհեր. պօեմա ամարանոցային կեանքից. Բագու 1904.
Համար 4 (1905), Էջ 109-110


Մելք. Եսայեան. Մի ռուբլի... պատկեր Բալախանու կեանքից. Թիֆլիս 1905.
Համար 4 (1905), Էջ 110


Ա. Ջ. Երկու պատկեր. Բագու 1905.
Համար 4 (1905), Էջ 111


Բրիչ Հայկ Տէր–Աստվածատրեան. Բառարան հայ կենսագրութեանց (հայագէտներով) 1441-1904. Ա. պրակ առաջին. 45 պատկերներով. Թիֆլիս 1904.
Համար 4 (1905), Էջ 111-113


Ստացուած գրքեր.
Համար 4 (1905), Էջ 114


ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

Վ., Ա. Սերվանտէսի Դօն–Քիշօտ Լամանշեցին.
Համար 4 (1905), Էջ 115-118


Աղանեանց, Նու Գիտական նորութիւններ.
Համար 4 (1905), Էջ 118-119


ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Երկու կուսակցութեան մաքառումը Ռուսիայում.
Համար 4 (1905), Էջ 120-124


Հայկական նոր աղէտներ.
Համար 4 (1905), Էջ 124-131


Ներքին լուրեր.
Համար 4 (1905), Էջ 132-134


Սիօն Վարդապետ Նամակ խմբագրութեան.
Համար 4 (1905), Էջ 134-135


ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Խմբագրութեան պատասխաններ.
Համար 4 (1905), Էջ 135


Յայտարարութիւններ.
Համար 4 (1905), Էջ 136


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Տէնիսըն Յիշատակին.
Համար 4 (1905), Էջ 1-32


Ռիչարդսօն, Չարլս Գրքերի ընտրութիւնը.
Համար 4 (1905), Էջ 81-96