ISSN 1829-1171
ՖԻԶԻԿԱՅԻ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀԱՆԴԵՍ
 
About the Journal
Information for Authors
Information for  Reviewers
Registration and Paper Submission
 

DOI:10.52853/18291171

 

 

 

 

 

ARMENIAN
JOURNAL
OF PHYSICS

Quarterly scientific peer-reviewed all-electronic journal
Established in 2008
 
Electronic Open Access Publication
of the National Academy of Sciences of Armenia

 

Table of Contents

Browse Articles by Year

2021
Volume 14, Issue 1, 2021 Volume 14, Issue 3, 2021
Volume 14, Issue 2, 2021

2020
Volume 13, Issue 1, 2020 Volume 13, Issue 3, 2020
Volume 13, Issue 2, 2020 Volume 13, Issue 4, 2020

2019
Volume 12, Issue 1, 2019 Volume 12, Issue 3, 2019
Volume 12, Issue 2, 2019 Volume 12, Issue 4, 2019

2018
Volume 11, Issue 1, 2018 Volume 11, Issue 3, 2018
Volume 11, Issue 2, 2018 Volume 11, Issue 4, 2018

2017
Volume 10, Issue 1, 2017 Volume 10, Issue 3, 2017
Volume 10, Issue 2, 2017 Volume 10, Issue 4, 2017

2016
Volume 9, Issue 1, 2016 Volume 9, Issue 3, 2016
Volume 9, Issue 2, 2016 Volume 9, Issue 4, 2016

2015
Volume 8, Issue 1, 2015 Volume 8, Issue 3, 2015
Volume 8, Issue 2, 2015 Volume 8, Issue 4, 2015

2014
Volume 7, Issue 1, 2014 Volume 7, Issue 3, 2014
Volume 7, Issue 2, 2014 Volume 7, Issue 4, 2014

2013
Volume 6, Issue 1, 2013 Volume 6, Issue 3, 2013
Volume 6, Issue 2, 2013 Volume 6, Issue 4, 2013

2012
Volume 5, Issue 1, 2012 Volume 5, Issue 3, 2012
Volume 5, Issue 2, 2012 Volume 5, Issue 4, 2012

2011
Volume 4, Issue 1, 2011 Volume 4, Issue 3, 2011
Volume 4, Issue 2, 2011 Volume 4, Issue 4, 2011

2010
Volume 3, Issue 1, 2010 Volume 3, Issue 3, 2010
Volume 3, Issue 2, 2010 Volume 3, Issue 4, 2010

2009
Volume 2, Issue 1, 2009 Volume 2, Issue 3, 2009
Volume 2, Issue 2, 2009 Volume 2, Issue 4, 2009

2008
Volume 1, Issue 1, 2008 Volume 1, Issue 3, 2008
Volume 1, Issue 2, 2008 Volume 1, Issue 4, 2008

Ելակետային տվյալներ

Լրատվական գործունեությունը իրականացնող` Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա ՊՈԱԿ

Վկայական`03Ա055313
Տրված`01/07/2002
Հասցե`Երևան, 0019, Բաղրամյան 24
Հեռախոս(37410 ) 527031
Համարների թողարկման պատասխանատու` Գլխավոր խմբագիր Վլադիմիր Հարությունյան

This project was initiated by the
Open Society Institute Assistance Foundation, Armenia in 2008.
Grant No 15591.

CCAll site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution Licence.